За регистъра

Регистърът е въведен в началото на учебната 2013/14 г. със следните цели:

  • обхващане и превенция на отпадналите ученици от ученици;
  • изясняване на причините за отпадане на учениците от училище и набелязване на мерки за преодоляването им;
  • намаляване броя на учениците, отпадащи от училище;
  • достъп до информацията в регистъра от Агенция за социално подпомагане, ОДМВР - Русе, ДАЗД и др.

В регистъра се попълват данни от училището за учениците, които трайно не посещават училище и не им е издадено удостоверение за преместване в друго училище на територията на Република България. Регистърът се актуализира ежедневно. Достъпът е ограничен и само регистрирани потребители имат право до преглеждат съдържанието му.

От уч. 2014/15 г. регистърът изпълнява задълженията, произтичащи от т. 2.4 на Националното рамково споразумение за изпълнение на Национален план за изпълнение на Европейска гаранция за младежта (НПИЕГМ), която гласи: "Регионално управление на образованието (РУО) и училищата на територията на съответната област изпълняват дейности, свързани с превенцията на отпадането учениците в риск, с издирването и с реинтеграцнята в образователната система на младежи, отпаднали или преждевременно напуснали образователната система като специален фокус се поставя на работата с младежите от 15 до 18 г.".